په ۱۹۱۹ ع کال کی انګرېزانودافغانستان خپلواکي ولې په رسمیت وپېژندله ؟

مونږدامنوچې افغانانوته به ډېره سخته وي چې دمیروئيس نیکه اواحمدشاه بابا دعوې و ګټي خودغازي امان الله خان دمیراث حق لري ځکه چې شرعي ، حقوقي اومستندثبوتونه لري . ننې افغانستان همدې غازي اوافغانانوپه خپلوسرووینو، دازادۍ اوخپلواکۍ په استلال ، مبارزه ،حقوقو، قانون اورسمیاتوګټلې اوساتلې دې مګردنړۍ ډېروستروهیوادونودنوروبیګناه انسانانوپه وژنه اودهغوی په ملکیت په برمته کؤلوځانته هیوادونه جوړکړي دي . که عدل ، انصاف اوقانونیت وي نودحساب لپاره داګزاودامیدان ، دوی دی ووایي چې دوی خپل هیوادونه په کومه توګه ، وسیله ، تاریخ ، حقوقو اومنطق جوړکړي دي ؟

پنجشنبه، مهر ۸

چاته سرلؤړې اوچاته لؤړسرې ووایوو؟

عبدالواحدمشواڼې

دامریکامتحدایالتونه

ددوؤودرنوپښتنومرکې ته می غؤږنیولی و، یوۀ ووئيل چې په خپلوکړوچوپړونو« لؤړسرې » دی . ښايي هغه ښاغلی نه وي تېرؤتلی خوزماپام یې « لؤړسرې » (ویي) ته واړاوه . دانښتي ویونه که سړې یوله بله وړاندی وروسته کړي نوپه معناکی یې توپيرراځي لکه په ( لؤړ\سرې) کی که د(سر) ویي لومړې کېښودل شي اود(لؤړې) وصفي ویي ورپسی وتړل شي ، (سرلؤړې) به تری جوړشي چې په ښېګړیزوچاروکی دمخکښواوبریالیوکسانواویادیوې داسې کړنی په ویاړدمینه والولخواکارؤل کیږي چی ټولنیزه معنا اوګټه ولري . ایا « لؤړسرې » هم همداسی معنالري ؟ هو، لؤړسری یا لؤړسري (سرلؤړۍ ) ته ورته معناورکؤلای شي خوپه داسی وختونوکی چې موخه یې دویاړسره تړلي وي ، زیات ژبنې چورلن نه لري . زماپه اند، هرڅوک (سرلؤړی) کېدای شي خو« لؤړسرې » کېدای نشي ، یانی هرڅوک په ونه جګ یاپه رسمي چاروکی مشرکېدای نه شي خوهرچاته (سرلؤړې ) وئيلای شوولکه دغازي امان الله خان په مېړانه اوله انګریزي تېري کوونکوڅخه په ملي خپلواکۍ ګټلوهرروښان انده اوهیوادپال افغانان سرلؤړي شؤي دی . افغانان په دې هم سرلؤړي دي چې پاک خدای دوی ته یوغېرتي ، په هیوادمئين ، لؤړتیااوپرمختګ غوښتونکی ، سمونپال ، کلک هوډه ، عادل ،زړورسپاهي ، توند ، دسلیقې څښتن ، مهذ ب ، فرهنګپال اوزیارکښ پاچا ورکړې وکنه دځينوپه څېربه نن هغه هم دهری دېرې ملنډی اودهرچادپېغورونوبېګه وای . داڅه ټيټ ارزښته خبره نده چی په یوویاړلي (ویي) یې داوازپه چټکتیا په یوۀ غؤږورننباسوواوله بله یې په همدغه توندۍ وبا سووبلکه دوینی په څېربایددهرروښانفکره اوهیوادپال په رګونوکی وچلیږي اولکه جین بایدخپلوبچیانوته ورولېږدؤل شي

له هغه مېړني پاچاراوروسته پرافغانستان نورپښتانه اوناپښتانه واکمن هم تېرشؤل اولا واکمن دي ، چا څنګه اوچاڅنګه مفکوره اوایډیالوژي درلوده اولري یې خورښتیادادي چی دزرګرسل ګوزاره دپښ له یوه ګوزارسره نشي پرتله کېدای . زیاتره پاچاهانواوتش په نامه ولسمشرانوپه خپلوټولوکړنوکی داسې وړشتنی نه دي پرېښي چې نن پری هرافغان ځانته (سرلؤړې ) ووایي . هرڅوک چی هرڅومره څېړنی وکړي ، غازي امان الله خان به هغه پاچاوي چې د« لؤړسرو » او(سرلؤړو) په دواړونوملړونوکی لومړی ځای وګټي

اوس داسی څوک افغانستان اوافغان ولس ټولوګټؤرولاروته سمؤلای شي چې په خپلوزیارونواونؤښتونو لومړی ویجاړهیواداوغمځپلي افغان ولس سرلؤړې کړي اوبیاپه له دې کبله خپل ځان « لؤړسري » کړي

هیچ نظری موجود نیست:

خطایی در این ابزارک وجود داشت
خطایی در این ابزارک وجود داشت
مونږټول افغانان ورورولۍ ، انصاف، عدالت ، امن ، علم ، ترقۍ ، برابرۍ ، قانونیت اودبشردحقونوملاتړته رابولوو
خطایی در این ابزارک وجود داشت
خطایی در این ابزارک وجود داشت